Interface MatrixStrategy

All Known Implementing Classes:
DoubleMatrixStrategy, FloatMatrixStrategy, IntAparapiMatrixStrategy, IntMatrixStrategy, LongAparapiMatrixStrategy, LongMatrixStrategy

public interface MatrixStrategy
Matrix operations.
Since:
1.7.0
Version:
1.7.0
Author:
Mikko Tommila